Privacy

Bij PIM Werkt vinden wij het belangrijk dat het voor U duidelijk is hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij bieden U en andere bezoekers praktische hulp en informatie bij het vinden van werk en persoonlijke ontwikkeling. Om dit proces snel en efficiënt te laten verlopen gebruiken wij persoonsgegevens.

In deze verklaring leest U hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn. Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Onze privacydoelstellingen zijn:

 • wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten;
 • wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
 • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde bewaartermijn nodig is.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen, kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen aanpassen. Dit kunnen ook aanpassingen zijn in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door PIM Werkt kun u contact opnemen via 140413 of per email privacy@meierijstad.nl

 

Welke persoonsgegevens gebruikt PIM Werkt en waarom?

Als u bij voorbeeld de website van PIM Werkt bekijkt en een vraag stelt dan laat uw persoonsgegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens of andere gegevens zijn, die we veilig moeten en willen opslagen.

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen zijn wettelijke taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook kan het zijn dat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.

 • Wij kunnen verschillende persoonsgegevens gebruiken. Dit kunnen uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn. Het kan ook zijn dat wij uw Burgerservicenummer of andere bijzondere persoonsgegevens gebruiken.
 • Voorbeeld bijzondere persoonsgegevens: gegevens over een lichamelijke beperking of gegevens over een veroordeling.

Deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ krijgen extra bescherming en gebruiken wij alleen wanneer de wet ons deze ruimte geeft. Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten. In dit register houden wij bij welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Heeft u vragen over dit register of wilt u het register bekijken? Dan kunt u een afspraak maken met een Privacy Officer via 140413 of per email privacy@meijerijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER).

 

Wat zijn mijn privacyrechten?

U hebt een aantal privacyrechten:

 • Inzageverzoek: U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke.
 • Recht op verwijdering: U hebt het recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van gebruik: U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw  persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om persoonsgegevens over te dragen: U hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken als wij een openbare taak uitvoeren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?

U kunt gebruikmaken van uw privacyrechten. Dit doet u door schriftelijk een verzoek bij ons in te dienen. In het algemeen reageren wij binnen 30 dagen op uw verzoek. U kunt het verzoek sturen via:

 

Deelt PIM Werkt mijn persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere partijen. Wij delen uw persoonsgegevens binnen de partijen van PIM Werkt als dat bijdraagt om u snel en efficiënt aan werk te helpen en als dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken en verplichtingen. Elke partij is dan zelf verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen zal een andere partij van PIM Werkt uit naam van de Gemeente Meierijstad een opdracht of dienst uitvoeren. Het kan zijn dat bij de uitvoering van deze opdracht of dienst persoonsgegevens worden gebruikt. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst afgesloten waarin wij afspraken maken over het gebruik en beveiliging van de persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

 • Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG is binnen onze organisatie toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze FG via Mail: privacy@meierijstad.nl  (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER) of Gemeente Meierijstad, t.a.v. de Privacy Officer, kenmerk PIM Werkt, Stadhuisplein 1, 5461KN Veghel

 

 

Welke maatregelen treft PIM Werkt voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij hebben daarom passende (beveiligings-)maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wilt u meer informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen of hebt u het vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed bij ons zijn beveiligd? Neem dan contact op via Mail: privacy@meierijstad.nl  (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER) of Gemeente Meierijstad, t.a.v. de Privacy Officer, kenmerk PIM Werkt, Stadhuisplein 1, 5461KN Veghel

 

Hoe lang bewaart PIM Werkt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Deze bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

 

Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Als uw persoonsgegevens bij ons achter laat zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens. Wie zijn wij? Wij zijn een netwerkwerkorganisatie bestaande uit verschillende arbeidsmarktspecialisten met als doel, werkzoekenden op een snelle en efficiënte manier aan werk te helpen. Gemeente Meierijstad is  initiatiefnemer en partner van PIM Werkt.

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van je persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met je persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo en de Wet BRP. De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.

 

Maakt de website van PIM Werkt gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.